Политика за поверителност

                                                     Политика на поверителност

Декларацията за защита на личните даннив съответствие с ОРЗД

Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент и на други национални закони за защита на личните данни в държавите-членки, както и на други разпоредби за защита на личните данни е:

Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните на администратора е:

Външно длъжностно лице по защита на данните:

SLCAR Ltd
71-75 Shelton Street  Covent Garden
London  WC2H 9JQ

E-Mail: sale@slcar.eu

  • 1. Общи положения във връзка с обработката на данните

1.1. Обхват на обработката на лични данни

По принцип ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители единствено за целите на предоставяне на функциониращ уеб сайт, а също и за нуждите на нашето съдържание и услуги. Събирането и използването на личните данни на нашите потребители се извършва систематично, след тяхното изрично съгласие. Изключение се прави в случаите, когато поради фактически причини не е възможно да се получи предварително съгласие и обработката на данните е в съответствие със законовите разпоредби.

Лични данни се събират единствено, когато Вие, в рамките на Вашата поръчка, сте ни ги предоставили доброволно. Ние използваме без Вашето съгласие предоставените от Вас данни само за изпълнение и обработка на Вашата поръчка. След пълното изпълнение на договора и окончателното заплащане на покупната цена, Вашите данни се блокират за по-нататъшна употреба и след изтичане на срока за съхранение във връзка с данъчното и търговското право, те се изтриват, освен в случаите, когато сте дали изрично съгласие за тяхното по-нататъшно ползване.

1.2. Споделяне на лични данни

Вашите лични данни се предоставят на изпълнителите на доставката, само доколкото това е необходимо за доставяне на стоката. При извършване на плащанията ние предоставяме Вашите платежни данни на кредитния институт, който е задължен с платежното нареждане, респ. на посочения при оформяне на поръчката доставчик на платежна услуга.

1.3. Използване на лични данни  като начин за плащане

1.4. Плащане посредством PayPal

При плащане посредством PayPal, с кредитна карта чрез PayPal, дебитиране чрез PayPal или (в случай, че се предлага) “Заплащане по приложена фактура” чрез PayPal, в рамките на извършване на плащането, ние предоставяме Вашите платежни данни на PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (наричан по-долу “PayPal”). PayPal има право да събере информация относно платежоспособност при следните начини на плащане: кредитна карта чрез PayPal, дебитиране чрез PayPal или (в случай, че се предлага) “Заплащане по приложена фактура” чрез PayPal. Резултатът от проверката на платежоспособността, в съотношение със статистическата вероятност за несъстоятелност, се използва от PayPal за взимане на решение относно начина на плащане, който да бъде предоставен. Информацията относно платежоспособността може да включва вероятни стойности (т. нар. score стойности). Доколкото тези score стойности се включват в оценката на платежоспособността, те се установяват въз основа на научно признат статистико-математически метод. При изчислението на score стойностите се включват и Вашите адресни данни. Допълнителна информация във връзка със защитата на данните, напр. относно ползваните агенции за информация, можете да получите от Декларацията за защита на личните данни на PayPa.

1.5. Законосъобразност на обработването на лични данни

Законовата база, когато искаме разрешение за обработка на личните данни от субекта на данните е чл. 6, ал. 1, б „a“ на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
Законовата база при обработка на личните данни на субекта, която е необходима за изпълнение на договора, страна по който е субектът на личните данни, е чл. 6, ал. 1, б. „б“ на ОРЗД. Същото важи и при обработка, която е необходима преди сключването на договора. Доколкото обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нашата фирма, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „в“ на ОРЗД.
Когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „г“ на ОРЗД.
Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на нашата фирма или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

1.6. Заличаване на данни и срок на съхранение

С отпадане на целта на съхранението личните данни на субекта се заличават или блокират. Данните могат да бъдат съхранени и след този период, в случаите когато европейското или националното законодателство в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза, на които администраторът подлежи, са предвидили това. Блокиране или заличаване се извършва и при изтичане на срока за съхранение на данните, предвиден в посочените нормативни документи, освен в случаите, когато е налице необходимостта от по-нататъшно съхранение за целите на сключване на договор или на изпълнението на такъв.

  • 2. Предоставяне на уеб сайт и изготвяне на файловете с данни за дейността на потребителите

2.1. Описание и обхват на обработката на данни

При всяко посещение на интернет страницата ни, нашата система събира автоматично данни от компютърната система на посетителя.

Събират се следните данни:

1. Информация за вида на браузъра и използваната версия;
2. Операционната система на ползвателя;
3. Доставчик на интернет услуги за ползвателя;
4. IP-адрес на ползвателя;
5. Дата и час на посещението;
6. Уеб сайтове, от които системата на ползвателя е попаднала на нашата интернет страница;
7. Уеб сайтове, които системата на ползвателя е потърсила през нашата интернет страница.

Лог файловете съдържат IP-адреси или други данни, които дават възможност да бъде установена самоличността на ползвателя. Това е възможно например когато линкът към уеб сайта, от който ползвателят е дошъл на интернет страницата или линкът към уеб сайта, към който ползвателя се прехвърля, съдържа лични данни.

Данните се запаметяват в лог файловете на нашата система. Това не касае IP-адреси на ползвателя или други данни, които дават възможност да бъде установена неговата самоличност. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на ползвателя.

2.2. Законосъобразност на обработването на данните

Временното съхранение на данните и лог файловете е в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

2.3. Цел на обработването на данните

Временното запаметяване на IP-адреса от системата е необходимо, за да се осъществи доставката на уеб сайта на компютъра на ползвателя. За целта IP-адресът на ползвателя се съхранява за времето на сесията.
Запаметяването на лог файлове е с цел да се подсигури функционирането на уеб сайта. Освен това, ние ползваме данните за оптимизиране на уеб сайта и за гарантиране на сигурността на нашите информационно-технически системи. В тази връзка не се извършва анализ на данните за маркетингови цели.

Тези цели отговарят на нашия легитимен интерес във връзка с обработването на данните по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

2.4. Продължителност на съхранението

Данните се изтриват след като престанат да бъдат необходими за постигане на целта, за която са били събрани. В случаите, когато се касае за запаметяване на данните с цел да се предостави уеб сайт, това обстоятелство настъпва с приключване на сесията.

В случай на запаметяване на данни в лог файлове, това става най-късно след седем дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP-адресите на ползвателя се заличават или анонимизират така, че да не е възможно по-нататъшното идентифициране на клиента-посетител.

2.5. Възможност за възражение и заличаване

Събирането на данни е задължително с цел предоставяне на уеб сайт и запаметяване на данните в лог файлове за функциониране на интернет страницата. Следователно няма възможност за възражение от страна на ползвателя.

  • 3. Използване на „бисквитки“

3.1.1. Описание и обхват на обработката на данни (анализ на поведението при сърфиране)

На нашия уеб сайт ние използваме „бисквитки“, които ни дават възможност да анализираме поведението при сърфиране на потребителите. По този начин могат да бъдат предадени следните данни:

1. Зададени понятия за търсене;
2. Честота на извикване на страници;
3. Ползване на уеб сайт функции.

Събраните по този начин данни на потребителите се псевдонимизират с технически способи. Следователно не е възможно те за бъдат зачислени към определен ползвател. Данните не се запаметяват заедно с други лични данни на ползвателя.

3.1.2. Описание и обхват на обработката на данни (функция „кошница за пазаруване“)

Някои от „бисквитките“ остават трайно на Вашия компютър и ни дават възможност да го припознаем при Вашето следващо посещение (трайни „бисквитки“). Нашите партньори нямат право да черпят, обработват или ползват лични данни през нашата интернет страница. Повечето браузъри приемат стандартно „бисквитките“. В настройките за сигурност Вие можете да допускате или забранявате временни и трайни „бисквитки“ независимо едни от други. Когато деактивирате „бисквитките“ е възможно определени функции от нашия уеб сайт да не се изобразят правилно при Вас. За да ползвате нашата „кошница за пазаруване“, трябва да допуснете временните „бисквитки“! Данните, които се запаметяват в нашите „бисквитки“ не се свързват с личните Ви данни (име, адрес и т. н.). Без Вашето изрично съгласие няма да свържем данните, запаметени в нашите „бисквитки“ с Вашите лични данни (име, адрес и т. н.).

3.2. Събиране на данни чрез ползване на Google-Analytics

Нашият сайт ползва Google-Analytics, услуги за уеб анализ на Google inc. Google-Analytics използва т. нар. „бисквитки“. Става въпрос за малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и които дават възможност да се анализира Вашето ползване на сайта. Събира се информация напр. за операционната система, браузъра, Вашия IP-адрес, отправния уеб сайт, който сте отворили преди това (препращащ URL-адрес), дата и час на Вашето посещение на нашата страница. Информацията относно ползването на нашия сайт, която е събрана чрез този малък текстови файл, се прехвърля и съхранява в един сървър на Google в САЩ. Google използва тази информация, за да направи оценка на Вашето ползване на нашата страница, за да изготвя доклади за дейността на уеб сайтове за оператори на сайтове и за да извърши други услуги, свързани с ползването на уеб страници и на интернет. С оглед на законовите изисквания или доколкото трети страни извършват обработка на тези данни за Google, Google ще предаде тази информация и на тези трети страни. Това ползване се извършва анонимизирано или псевдонимизирано. Повече информация ще намерите директно при Google натисни.

3.3. Законосъобразност на обработването на данните

Законосъобразността на обработване на данните чрез използването на „бисквитки“ е в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

3.4. Цел на обработването на данните

Използването на „бисквитки“ за анализ цели да подобри качеството и съдържанието на нашия уеб сайт. Благодарение на „бисквитките научаваме как се ползва страницата ни и можем постоянно да оптимизираме нашето предлагане.
Тези цели представляват и нашия легитимен интерес при обработване на личните данни по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

3.5. Продължителност на запаметяването, възможност за възражение и заличаване

„Бисквитки“ се запаметяват на компютъра на потребителя, а от там се предават на нашата страница. Следователно Вие като ползвател имате пълен контрол над употребата на „бисквитките“. Чрез промяна в настройките на Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите предаването на „бисквитки“. По всяко време могат да бъдат изтрити вече запаметени „бисквитки“. Това може да се извършва и автоматично. Ако „бисквитките“ на нашия сайт се деактивират, е възможно да не могат да се ползват всички функции в пълния им обем.
Предаването на флаш „бисквитките“ не може да бъде забранено от настройките на браузъра, а от настройката на flash player.

  • 4. Информационен бюлетин

4.1. Описание и обхват на обработката на данни

На нашата интернет страница можете да се абонирате за безплатен информационен бюлетин. При регистриране за бюлетина ние получаваме данните от маската за въвеждане на данни.

По този начин при регистрацията се събират следните данни:

1. IP-адрес на заявяващия компютър;
2. Дата и час на регистрацията.

За обработката на данните в рамките на регистрирането се взима Вашето съгласие и се препраща към настоящата Декларация за защита на личните данни.
Данните се използват единствено за целите на изпращане на бюлетина.
За разпращането на нашия бюлетин използваме доставчика MailChimp. MailChimp e услуга, предлагана от The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (“Rocket”). Спрямо Rocket се прилага т.нар. споразумение „Сигурно пристанище“, което представлява споразумение за опазване на личните данни, сключено между Европейския съюз и Съединените американски щати.
При регистриране данните се предават на Rocket, където се запаметяват. Необходимите за регистрация данни не се препредават на трети страни. След извършване на регистрацията MailChimp Ви изпраща имейл, за да потвърдите регистрирането. Освен това MailChimp предлага различни възможности за анализ, при които се отчита дали изпратеният бюлетин се отваря и използва или не (напр. на колко потребители е изпратен имейл, дали имейлите са отхвърлени и дали потребителят е заличен от списъка след получаване на имейла). Става въпрос за групови анализи, които не се използват за индивидуална оценка. MailChimp работи също така и с инструмента за анализ Google Analytics на Google, Inc, като в определени случаи ги интегрира в бюлетина. Допълнителна информация за Google Analytics можете да намерите в тяхната декларация за защита на личните данни под раздела „Събиране на данни при ползване на Google-Analytics”.
Допълнителна информация за защитата на личните данни на MailChimp може да намерите на http://mailchimp.com/legal/privacy/.

GetResponse

За изпращането на кореспонденция и на информационния ни бюлетин ние използваме услугите на обработващия данните GetResponse. GetResponse Sp.z o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDANSK, Полша, обработва по наше възложение личните данни на клиента. За целта GetResponse също запаметява Вашите данни. GetResponse дава възможност да се анализира дали информационният бюлетин е бил отворен и използван. Данните за получаване на бюлетина не се препредават на трети страни, също така GetResponse не придобива права за препредаване на данните.

Администраторът на данните обработва при всяка интеракция най-малко следните данни:

– Дата
– Заглавното поле на мейла
– Час на отговора на отправеното към сървъра запитване
– Час на запитването към сървъра
– Адрес на ел. поща

GetResponse целева страница (Landing-Page)

Съдържание, което GetResponse предава, може да бъде хоствано от GetResponse в една Landing-Page. За потребителя това означава, при натискане на линк в кореспонденцията или информационния бюлетин той бива препращан към подстраница на GetResponse. Тази опция ни дава възможност да Ви предоставим непосредствено ползване и хостване на нашите разработки и продукти (респ. да ги изобразим).

GetResponse събира и съхранява при всяко изтегляне на файл от неговата страница следните данни:

– Уеб страница, от която е изтеглен файла
– Наименование на файла
– Дата и час на изтеглянето
– Обем на трансферираните данни и
– Съобщение за успеха на изтеглянето

4.2. Законосъобразност на обработването на данните

Законосъобразността на обработването на данните след регистрирането на потребителя за бюлетина, при наличие на съгласие от негова страна, е в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

4.3. Цел на обработката на данни

Запаметяването на адреса на ел. поща на потребителя служи за доставяне на информационния бюлетин.

Събирането на други лични данни при регистрирането служи да се предотврати злоупотреба с услуги или с адреса на ел. поща.

4.4. Продължителност на запаметяването

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. Следователно адресът на ел. поща на потребителя ще бъде запаметен само докато той е абониран за бюлетина.

4.5. Възможност за възражение и заличаване

Абонаментът може да бъде прекратен от съответния потребител по всяко време. За целта на нашата страница под бюлетина се намира съответен бутон.

  • 5. Регистрация

5.1. Описание и обхват на обработката на данни

На нашата интернет страница даваме възможност на ползвателя да се регистрира, посочвайки лични данни. Данните се нанасят в една криптирана маска за въвеждане на данни, които се предават на външна фирма за услуги и се запаметяват. В процеса на регистриране се събират следните данни:

1. Ел. поща;
2. Парола;
3. Обръщение, собствено и фамилно име.

В момента на регистрация се запаметяват освен това следните данни:

1. IP-адрес на ползвателя;
2. Дата и час на регистрацията.

В процеса на регистриране от ползвателя се взима съгласие за обработката на данните.

5.2. Регистрация през технологии за единнен вход single sign on technologies (Facebook, Google и Amazon)

Ние Ви предлагаме да се регистрирате за нашите услуги с единен вход. Това означава, че не е възможна допълнителна регистрация. За регистриране ще бъдете препратени на съответната страница на доставчика на single sign on technology, където можете да се регистрирате с Вашите потребителски данни. Така данните за Вашия профил там и нашите услуги биват свързани. При това свързване ние автоматично получаваме от съответния доставчик следните данни: собствено и фамилно име, адрес на ел. поща, ИД на ползвателя и Вашия пол.
От тези данни ние ползваме единствено собствено и фамилно име, адрес на ел. поща, ИД на ползвателя и Вашият пол.
Тази информация е задължителна при сключване на договора, за да можем да Ви идентифицираме.

Facebook-Connect
За допълнителна информация относно Фейсбук конект и настройките за неприкосновеност на личния живот, моля, запознайте се с Указанията за защита на личните данни и Условията за ползване на Facebook Inc.

Google Signin
За допълнителна информация относно Google Sign in и настройките за неприкосновеност на личния живот, моля, запознайте се с Указанията за защита на личните данни и Условията за ползване на Google Inc.

Amazon Sign-on
За допълнителна информация относно Amazon Sign-on и настройките за неприкосновеност на личния живот, моля, запознайте се с Указанията за защита на личните данни на Amazon EU S.à r.l.

5.3. Законосъобразност на обработването на данните

При наличие на съгласие на потребителя обработването на данните се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „а“ на ОРЗД..
Ако регистрацията е необходима за изпълнението на договор, страна по който е потребителят, или за предприемането на стъпки преди сключване на договор, то член чл. 6, ал. 1, б. „б“ на ОРЗД. представлява допълнително правно основание за обработка на данните.

5.4. Цел на обработването на данните

Регистрацията на потребителя е необходима за изпълнението на договора с потребителя или за предприемане на стъпки преди сключването на договора.

Данните от регистрацията служат за обработка на поръчката в нашия онлайн магазин.

5.5. Продължителност на съхранението

Данните се изтриват след като престанат да бъдат необходими за целта, за която са били събрани.
Такъв е случаят когато при регистрация с цел изпълнение на договор или предприемане на стъпки преди сключването на договор, данните вече не са необходими за изпълнението на договора. Необходимост от съхраняване на лични данни с цел изпълнение на договорни или законови задължения може да възникне дори и след сключване на договора.

5.6. Възможност за възражение и заличаване

Като потребител Вие имате възможност да прекратите регистрацията си по всяко време. По всяко време може да поискате и промяна на съхраняваните за Вас данни.
Оттегляне на съгласието може да направите по електронна или обикновена поща до:

SLCAR Ltd
71-75 Shelton Street  Covent Garden
London  WC2H 9JQ

E-Mail: sale@slcar.eu

Ако данните са необходими за изпълнението на договор или за предприемане на стъпки преди сключването на договор, то предварителното изтриване на данни е възможно само, доколкото не съществуват договорни или законови задължения.

  • 6. Формуляр за контакт и контакт по електронна поща

6.1. Описание и обхват на обработката на данни

На нашата интернет страница има формуляр за контакт, който може да бъде използван за контакт по електронен път. Ако потребителят се възползва от тази възможност, то въведените данни в маската за въвеждане на данни се получават от нас и се съхраняват. Тези данни са:

1. Номер на поръчката;
2. Телефонен номер;
3. първото и фамилното име;
4. Идентификационен номер на МПС;
5. Номенклатурен код.

За обработката на данните в рамките на процеса на изпращане се взима Вашето съгласие и се препраща към настоящата Декларация за защита на личните данни.

Друга възможност е установяването на контакт чрез предоставения адрес на електронната поща. В този случай се съхраняват личните данни на потребителя, предадени с електронното съобщение.

Данните се използват само за обработка на комуникацията.

 

6.2. Законосъобразност на обработването на данните

При наличие на съгласие на потребителя, обработването на данните се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „а“ на ОРЗД.

Законовата база за обработка на данните, получени в процеса на изпращане на електронно съобщение е чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД. Ако контактът по електронен път е с цел сключване на договор, то чл. 6, ал. 1, б. „б“ на ОРЗД е допълнително правно основание за обработка на данните.

6.3. Цел на обработване на данните

Обработването на личните данни от маската за въвеждане ни служи само за обработка на контакта. Необходимият легитимен интерес от обработване на данните е налице и при установяване на контакт по електронен път.
Останалите лични данни, обработвани по време на процеса на изпращане, служат за предотвратяване на злоупотреби с формуляра за контакт, както и за гарантиране на сигурността на информационно-техническите ни системи.

6.4. Продължителностна съхранението

Данните се изтриват след като престанат да бъдат необходими за целта, за която са били събрани. За личните данни от маската за въвеждане на формуляра за контакт, както и за тези, изпратени по електронна поща, това става след приключване на съответната комуникация с потребителя. Комуникацията се счита за приключила тогава, когато обстоятелствата водят до извода, че съответният въпрос е напълно изяснен.
Личните данни, събирани допълнително в процеса на изпращане, се изтриват най-късно до седем дни.

6.5. Възможност за възражение и заличаване

Потребителят има възможност по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на лични данни. Ако потребителят установи контакт с нас по електронен път, то той по всяко време може да възрази срещу съхраняването на личните му данни. В този случай комуникацията не може да бъде продължена.

Оттегляне на съгласието може да се направи по електронна или обикновена поща до:

SLCAR Ltd
71-75 Shelton Street  Covent Garden
London  WC2H 9JQ

E-Mail: privacy-policy@slcar.eu

В този случай всички лични данни, съхранени в процеса на установяване на контакт, се заличават.

  • 7. Push-нотификации през Firebase Google

На нашата страница предлагаме безплатната услуга пуш нотификация. Тази услуга може да абонирате с едно кликване с мишката на бутона „приеми“. Вие винаги имате възможност да прекратите абонамента в настройките на браузъра си.

  • 8. Социални медии

8.1. Google+

Нашите страници използват функциите на Google +1. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Събиране и споделяне на данни: С помощта на бутона Google +1 можете глобално да публикувате информация. Благодарение на бутона Google +1 Вие и останалите потребители получавате персонализирана информация от Google и нашите партньори. Google съхранява както информацията, че сте задали съдържание през +1, така и информация за страницата, която сте посетили кликвайки +1. Вашите +1 могат да бъдат възпроизведени като указание, заедно с името на профила и снимката Ви при други услуги на Google, например в резултатите от търсене или в профила Ви в Google, или при други сайтове и обяви в интернет. Google съхранява информация за дейността Ви в +1, с цел подобряване на услугите си за Вас и за другите потребители. За да може да ползвате бутона Google +1, е необходимо да имате глобално видим публичен профил в Google, който най-малко трябва да съдържа името, избрано за този профил. Това име се използва за всички услуги на Google. В някои случаи това име може да се ползва на мястото на някое друго име, което сте ползвали за споделяне на информация чрез Google-акаунта си. Идентичността на профила Ви в Google може да бъде показана на други потребители, които знаят адреса електронната Ви поща или разполагат с друга информация, която Ви идентифицира.
Употреба на събраната информация: освен изброените по-горе възможности за ползване, предоставената от Вас информация се използва в съответствие с прилаганите от Google правила за защита на данните. Възможно е Google да публикува обобщени статистики за дейността на потребителите на +1, респ. да ги препредава на потребители и партньори, (напр. на издатели, рекламодатели или други свързани уеб сайтове).

8.2. Facebook

Нашите страници са интегрирали плъгини (plug-ins) на социалната мрежа Facebook. Доставчик е Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Плъгините на Facebook ще разпознаете по логото на Facebook или бутона “Харесвам” (“Gefällt mir”) на нашата страница. Преглед на плъгините на Facebook ще намерите на developers.facebook.com/docs/plugins/.
Когато посещавате нашите страници, посредством плъгин се осъществява директна връзка между Вашия браузер и сървъра на Facebook. Така Facebook получава информация, че нашата страница е била посетена от Вашия IP адрес. Ако кликнете бутона “Харесване“ докато сте във Facebook акаунта си, може да свържете съдържанието на нашите страници с профила си във Facebook. Така Facebook може да свърже посещението на нашите страници с потребителския Ви акаунт. Обръщаме внимание, че ние като предоставящи страниците не знаем точно какви Ваши данни се прехвърлят на Facebook и за какви цели Facebook използва тези данни. Допълнителна информация по темата може да намерите в декларацията за поверителност на Facebook на https://www.facebook.com/policy.php
Ако не желаете Facebook да свързва достъпа до сайта ни с профила Ви, моля напуснете акаунта си във Facebook.

8.3. Twitter

Нашите страници са свързани с функции на услугата Twitter. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Когато ползвате Twitter и бутона “Re-Tweet”, посетените от Вас интернет страници се свързват с Twitter акаунта Ви и се оповестяват на останалите потребители. В този случай се предават данни и на Twitter. Обръщаме внимание, че ние като предоставящи страниците не знаем точно какви Ваши данни се прехвърлят на Twitter и за какви цели Twitter използва тези данни. Допълнителна информация по темата може да намерите в декларацията за поверителност на Twitter на https://twitter.com/en/privacy.
Може да промените настройките за защита на личните си данни в Twitter като влезете в twitter.com/account/settings.

8.4. Instagram

Нашите страници са свързани с функции на услугата Instagram. Тези функции се предлагат от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ако сте влезли в профила си в Instagram може с кликване на бутона Instagram да свържете съдържанието на нашите страници с профила си в Instagram. Така Instagram може да свърже посещението на нашите страници с потребителски Ви профил. Обръщаме внимание, че ние като предоставящи страниците не знаем точно какви Ваши данни се прехвърлят на Instagram и за какви цели Instagram използва тези данни.
Допълнителна информация по темата може да намерите в декларацията за поверителност на Instagram на http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

  • 9. Права на субекта на данни

Списъкът по-долу обхваща всички права на субекта на данни съгласно ОРЗД. Не е нужно да се изброяват правата, които не са релевантни за собствената интернет страница. В този смисъл списъкът може да бъде съкратен.
Ако се обработват Ваши лични данни, то по смисъла на ОРЗД Вие сте субект на данни и имате следните права по отношение на администратора:

9.1. Право на информация

Вие може да изискате от администратора потвърждение дали ние обработваме лични данни, свързани с Вас.

Ако подобно обработване е налице, Вие може да поискате от администратора достъп до следната информация:

1. целите, за които се обработват личните данни;
2. съответните категории лични данни, които се обработват;
3. получателите, респ. категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити свързаните с Вас лични данни;
4. предвидения срок, през който ще се съхраняват свързаните с Вас лични данни, или, ако за това не могат да се посочат конкретни данни, критериите, използвани за определянето на срока на съхранение;
5. съществуването на право на коригиране или изтриване на свързаните с Вас лични данни, право на ограничаване на обработването от администратора или право на възражение срещу това обработване;
6. правото на жалба до надзорен орган;
7. когато личните данни не се събират от субекта на данните, да бъде получена всякаква налична информация за техния източник;
8. съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в чл. 22, ал. 1 и 4 от ОРЗД, или поне в тези случаи, съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените за субекта на данните последствия от това обработване.

Вие имате право да поискате информация дали свързаните с Вас лични данни се предават на трета държава или на международна организация. В този случай може да поискате да бъдете информирани относно подходящите гаранции във връзка с това предаване по чл. 46 от ОРЗД.

9.2. Право на коригиране

Ако обработваните лични данни, свързани с Вас, са неточни или непълни, Вие имате право да поискате от администратора тяхното коригиране и/или допълване. Администраторът следва да извърши корекцията незабавно.

9.3. Правона ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате ограничаване на обработването на свързаните с Вас лични данни при наличие на едно от следните обстоятелства:

1. ако оспорвате точността на свързаните с Вас лични данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
2. когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
3. когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но на Вас са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или
4. ако Вие сте възразили срещу обработването съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите.

Когато обработването на свързаните с Вас лични данни е ограничено, такива данни се обработват (с изключение на тяхното съхранение) само с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важни обстоятелства от обществен интерес за Съюза или за държава-членка.
Ако обработването е било ограничено поради едно от гореизброените обстоятелства, администраторът ще Ви информира преди ограничението да бъде отменено.

9.4. Право на изтриване

9.4.1. Задължение за изтриване

Вие имате право да поискате от администратора незабавното изтриване на свързаните с Вас лични данни, а администраторът е длъжен да ги изтрие незабавно, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

1. Когато свързаните с Вас лични данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са били обработени по друг начин.
2. Когато оттегляте съгласието си, върху което се основава обработването съгласно чл. 6, ал. 1, б „а“ или чл. 9, чл. 2, б. „a“ от ОРЗД и няма друго правно основание за обработването.
3. Когато възразявате срещу обработването съгласно чл. 21, чл. 1 от ОРЗД и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество, или когато възразявате срещу обработването съгласно чл. 21, чл. 2 от ОРЗД.
4. Когато свързаните с Вас лични данни са били обработвани незаконосъобразно.
5. Когато свързаните с Вас лични данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, произтичащо от правната уредба на Съюза или на държава-членка, която се прилага спрямо администратора.
6. Когато свързаните с Вас лични данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по чл. 8, чл. 1 от ОРЗД.

9.4.2. Информация на трети страни

Когато администраторът е направил свързаните с Вас лични данни обществено достояние и е задължен съгласно чл. 17, чл. 1 от ОРЗД да ги изтрие, той, отчитайки наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че Вие като субект на данните сте поискали от тях изтриване на всички връзки към тези лични данни или на копия или реплики на тези лични данни.

9.4.3. Изключения

Правото на изтриване не се прилага, ако обработването е необходимо за:

1. упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
2. спазване на правно задължение, което изисква обработването, предвидено в правната уредба на Съюза или на държава-членка, която се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
3. цели, породени от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с чл. 9, ал. 2, б. „з“ и „и“, както и чл. 9,чл. 3 от ОРЗД;
4. целите на архивирането в полза на обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно чл. 89, чл. 1 от ОРЗД, доколкото съществува вероятност правото, установено в раздел (3), да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване, или
5. установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.5. Право на уведомяване

Ако сте упражнили правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването спрямо администратора, то последният е длъжен да го съобщи на всички получатели, на които са били разкрити свързаните с Вас данни, освен ако това се окаже невъзможно или свързано с несъразмерно големи усилия.
Вие имате право да бъдете информирани от администратора относно тези получатели.

9.6. Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които Ви касаят и които сте предоставили на администратора, в структуриран, обичаен и пригоден за машинно четене формат. Освен това Вие имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от страна на администратора, на когото са предоставени личните данни, когато:

1. обработването е основано на съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, б. „а“ от ОРЗД или чл. 9, ал. 9, б. „а“ на ОРЗД или на договор съгласно чл. 6, ал. 1, б. „б“ от ОРЗД, и
2. обработването се извършва по автоматизиран начин.

Упражнявайки това право, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на свързаните с Вас данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. Това не трябва да засяга правата и свободите на други лица.

Правото на преносимост на данните не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

9.7. Право на възражение

Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на отнасящи се до Вас лични данни, което се основава на чл. 6, ал. 1, б. „а“ или „е“ от ОРЗД. Това важи и за профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.
Администраторът прекратява обработването на свързаните с Вас лични данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за него, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Когато свързаните с Вас лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработката на отнасящите се до Вас лични данни за този вид маркетинг. Това важи и за профилирането, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, то обработването на свързаните с Вас данни за тези цели се прекратява.
Във връзка с използването на услугите на информационното общество Вие имате възможност (независимо от Директива 2002/58/ЕО) да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани средства, при които се използват технически спецификации.

9.8. Право на оттегляне на свързаната със защитата на данните декларация за съгласие

Вие имате право да оттеглите по всяко време Вашата декларация за съгласие, свързана със защитата на данните. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено на основание на съгласието Ви преди оттеглянето му.

9.9. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или Ви засяга по подобен начин в значителна степен. Това не важи, когато решението:

1. е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и администратора;
2. се допуска от правните разпоредби на Съюза или на държава-членка, приложимо спрямо администратора и които прaвни разпоредби съдържат подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи, както и на легитимните Ви интереси, или
3. се основава на изричното Ви съгласие.

Все пак тези решения не следва да се основават на специалните категории лични данни съгласно чл. 9, ал. 1 от ОРЗД, освен ако не се прилага чл. 9, ал. 2, б. „а“ или „ж“ от ОРЗД и не са взети подходящи мерки за защита на правата и свободите, както и на легитимните Ви интереси.

По отношение на споменатите в т. 1 и 3 случаи администраторът прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите, както и на легитимните Ви интереси, които съдържат най-малкото правото на човешка намеса от страна на администратора, правото на изразяване на гледната си точка и правото на оспорване на решението.

9.10. Право на подаване на жалба до надзорен орган

Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата- членка по обичайното Ви местопребиваване, месторабота или място на предполагаемо нарушение, ако считате, че обработването на отнасящите се до Вас лични данни противоречи на ОРЗД.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата и резултатите от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно чл. 78 от ОРЗД.